Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej
path

Jesteś tutaj

Idea i cele strategii

Jednym z kluczowych zadań instytucji publicznych jest wyznaczanie kierunków i tworzenie planów rozwoju jednostek terytorialnych, jakże ważnych z punktu widzenia długofalowego zaspokajania potrzeb mieszkańców. W XXI w. przed planowaniem strategicznym nowe wyzwania stawiają procesy globalizacji gospodarki i życia społecznego, konkurencja zagranicznych i krajowych metropolii, rosnące wymagania mieszkańców w odniesieniu do jakości życia, warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Na takich obszarach jak aglomeracja poznańska rzeczywistość społeczno-gospodarcza podlega intensywnym zmianom, pojawiają się nowe trendy demograficzne i zachowania społeczne, dynamicznie przekształcająca się gospodarka, środowisko przyrodnicze oraz krajobraz miast i urbanizowanych wsi. W wyniku procesu suburbanizacji, aglomeracja poznańska tworzy dziś jeden organizm przestrzenno-funkcjonalny, złożony jednak z wielu jednostek terytorialnych i zarządzany przez wiele podmiotów. Warunkiem koniecznym harmonijnego rozwoju całej aglomeracji jest więc ścisła współpraca między samorządami lokalnymi oraz ich partnerami społecznymi i gospodarczymi. Powinna ona przebiegać według dobrze określonych planów działania. Takim planem jest prezentowana strategia jako swoista mapa drogowa zwiększania konkurencyjności i spójności aglomeracji poznańskiej.

Prezentowany dokument przedstawia wspólną perspektywę rozwojów dla jednostek samorządowych współpracujących w ramach Rady Aglomeracji Poznańskiej. Poprawa dostępności i jakości świadczenia usług, rozwój gospodarczy, modernizacja infrastruktury drogowej i technicznej, zapewnienie sprawnej komunikacji publicznej, ochrona cennych walorów przyrodniczych, dbałość o ład przestrzenny - to zadania, przed którymi stoją władze każdej lokalnej jednostki administracyjnej. Realizacja wielu z tych zadań może przynieść lepsze efekty w drodze solidarnego wspódziałania ponad granicami administracyjnymi, w ramach całej aglomeracji poznańskiej.

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej ma charakter integracyjny i zawiera programy rozwoju w odniesieniu do tych dziedzin, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania i rozwoju całej aglomeracji w perspektywie najbliższych lat. Strategia stanowi z jednej strony terytorialne i koncepcyjne rozwinięcie realizowanych już polityk i działania samorządów, jak też różnych instytucji działających w aglomeracji. Jest więc potwierdzeniem tego, co samorzdy już realizują bądź

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej jest dokumentem spełniajcym kilka funkcji. Określa ona kierunki działania władz lokalnych w horyzoncie długookresowych celów rozwojowych. Informuje społeczności lokalne, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i różne organizacje o priorytetach rozwojowych przyjętych przez władze lokalne, pomagając podejmować im właściwe decyzje. Pełni również ważną funkcję sprawczą, polegającą na zintensyfikowaniu lub uruchomieniu od podstaw konkretnych programów, których celem jest rozwiązywanie bieżących i długotrwałych problemów aglomeracji. Wiele z nich dotyka wszystkich mieszkańców, np. trudności komunikacyjne, nieład przestrzenny, zawłaszczanie przestrzeni publicznej, problemy środowiskowe, braki w infrastrukturze i dostępności usług oraz zatracanie dbałości o dobro wspólne.

Najważniejszym celem strategii jest wyznaczenie wspólnej drogi przejścia: od silnej aglomeracji dziś do zintegrowanej i nowoczesnej metropolii jutro. Uzyskanie statusu europejskiej metropolii nie następuje tylko z chwilą osiągnięcia progu demograficznego 1 mln mieszkańców. Wiąże się z tym rozwój kapitału ludzkiego, wzrost znaczenia gospodarczego aglomeracji, rozwój kreatywności i innowacyjności, modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, rozwój sieci współpracy w regionie, kraju i za granic, szczególnie z innymi metropoliami. Wyznacznikiem metropolitalności jest nic innego jak osiąganie europejskich standardów w zakresie jakości przestrzeni, życia i gospodarowania.

Celem działań edukacyjnych i promocyjnych zespołu opracowującego strategię stało się kreowanie nowego typu „myślenia aglomeracyjnego”. Myślenie aglomeracyjne czy metropolitalne to kompleksowe spojrzenie na rozwój silnie urbanizującego się obszaru, jakim jest Poznań i sąsiadujce z nim miasta i gminy. Podlega on całościowo procesom globalizacji i metropolizacji. Coraz więcej działań samorządów wymaga więc przekuwania konkurencji we współpracę. Jej efektem będzie osiąganie przewagi kooperacyjnej w relacji do innych metropolii w kraju i za granicą.

 

Dyrektor Centrum
Badań Metropolitalnych UAM
Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

bottom